پنجشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۸

کوک شور چپ کوک

Tonality: D (Re) b: Bemol p: Koron
Over the Bridge White Yellow
9 F F F-sharp
8 Eb Eb Eb
7 D D D
6 C C C
5 Bb Bb Bp
4 Ap A A
3 G G G
2 F F F
1 Ep Ep Ep